KÁČKO 3D: ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB KONTAKTNÍHO A PORADENSKÉHO CENTRA V OBLASTI DROGOVÉ PROBLEMATIKY V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Název projektu: Káčko 3D: Rozšíření služeb Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové problematiky v sociálně vyloučené lokalitě Žďár nad Sázavou
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007821
Realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021

Předmětem projektu je personální rozšíření stávající sociální služby Kontaktní a poradenské centrum. Rozšíření personální kapacity o 1,0 úvazek je zaměřeno převážně na novou cílovou skupinu uživatelů alkoholu.  Z projektu bude zajištěno vzdělávání pracovníka a kazuistické supervize.

Hlavním cílem projektu je minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog, primárně alkoholu. Provozním cílem je doplnění chybějících forem práce pro vydefinovanou cílovou skupinu.

Realizace projektu přispěje k rozšíření a zajištění komplexnějšího systému služeb pro osoby potýkající se se závislostí v regionu města Žďár nad Sázavou. Budou doplněny důležité komponenty, které nyní v zajištění adekvátní péče pro cílovou skupinu chybějí.

Projekt je rozdělen na 2 klíčové aktivity, přičemž výchozí je aktivita KA1 a následující KA2 je doplňková a vede ke zlepšení kvality a dopadů na osoby z cílové skupiny.

Klíčová aktivita KA1: Zavedení terénní a ambulantní formy práce pro osoby užívající alkohol, personálně provozní posílení služeb pro uživatele nelegálních návykových látek a zajištění vzdělávání a případové supervize.

V rámci této aktivity se naváže na dosavadní provoz Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové problematiky, kdy bude rozšířen provoz o terénní formu práce, a to v předpokládaném rozsahu dvakrát týdně na tři hodiny. Součástí terénní práce bude monitoring, seznamování potencionální cílové skupiny s novou službou a nabídkou služeb, navazování nových, mapování situace, formulace zakázky, plánování služby, realizace plánu. To vše dle zákona č. 108 o sociálních službách. Dle potřeby bude pracovník provádět case management.

Dále bude rozšířena ambulantní forma práce.  Dle potřeby bude kontaktní pracovník dostupný pro klienty v ambulantní formě práce i pro klienty z terénní formy služby.

Pro zajištění kvalitního dopadu na osoby z cílové skupiny bude součástí KA1 vzdělávání a případová supervize. Předpokládá se zapojení nového pracovníka, u kterého se bude dbát na dostatečné zaškolení, vzdělávání a kazuistické supervidování práce.

Klíčová aktivita KA2: Evaluace projektu. Bude se realizovat kvantitativní (dvě základní oblasti: poskytnuté výkony a profil klientů) i kvalitativní (vyhodnocování na straně personálu i klientů) evaluace projektu.  Zohledněny jsou etické aspekty evaluace.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: