Poradenské centrum pro pedagogy a rodiče Kolping

 

 

 

je novým centrem zřizovaným Kolpingovým dílem ČR, které zahájilo v lednu 2020 činnost ve Žďáru nad Sázavou. Vzniklo na základě projektu Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou.

Poslání

Posláním tohoto zařízení je poskytování odborné podpory a poradenství pedagogům a rodičům dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ve Žďáru nad Sázavou. A to v případech, kdy řeší náročné situace související se školním prostředím, s výchovou a vzděláváním, s kontaktem mezi sebou a s dalšími institucemi v sociální a zdravotnické oblasti.

Konkrétně se jedná o konzultace, předávání informací, mediační činnost, zprostředkovávání kontaktů, podporu při vzájemném jednání, doprovody pro rodiče, podporu při vedení a komunikaci s dětmi apod.

Poradenské centrum pak dále zajišťuje vzdělávání rodičů, interaktivní prázdninové aktivity pro žáky a individuální nebo skupinové vedení dětí z mateřských škol, zaměřené na rozvoj jejich dovedností.

Cílem projektu je zlepšení sociálního zapojení dětí a žáků, rozvoj dovedností dětí a snížení školní neúspěšnosti žáků.

Rodičům nabízíme:

·       konzultace, poradenství (Společně hledáme odpovědi na otázku: Co dělat, když… např.: dítě zapomíná pomůcky, je neúspěšné ve škole,           zažívá negativní vztah ke škole, má vysokou absenci, prožívá vztahové a komunikační obtíže v rámci kolektivu, má sklon ke konfliktům,            projevuje se špatná adaptace nebo jiné náročné situace (bolesti hlavy, břicha, odmítání docházky), projevuje se rizikového chování atd.)

·       poskytování informací z oblasti výchovy a vzdělávání, legislativy, o dalších odborných službách v regionu apod.

·       podporu, přítomnost u jednání s pedagogy nebo odborníky z dalších institucí, možný doprovod

·       vzdělávací workshopy a aktivity

·       rodičům dětí mateřských škol nabízíme individuální nebo skupinové vedení dětí zaměřené na rozvoj jejich komunikačních, sociálních a            emočních dovedností

·       rodičům žáků základních a středních škol nabízíme aktivity pro jejich děti během prázdnin (rozvoj školních dovedností neformální,                   interaktivní formou)

Pedagogům nabízíme:

·       podporu při řešení náročných, obtížných situací spojených se vzděláváním – konzultace, poradenství, náslechy, poskytování odborných            informací, vedení tematických konzultačních setkání, možná přítomnost na pedagogických radách, třídních schůzkách apod.

·       přítomnost při jednání s rodiči, při jednáním s pracovníky v sociálních a zdravotních službách – podpora při zajištění vzájemné                          spolupráce

Aktivity pro děti MŠ:

·       individuální nebo skupinové vedení dětí zaměřené na rozvoj klíčových dovedností – komunikace, spolupráce, sociální a emoční                         dovednosti (např. umět neagresivně reagovat, domlouvat se s vrstevníky a dospělými; co dělat, když se mi něco děje, je na mne někdo               zlý, co si počít se strachem, vztekem apod.)

Aktivity pro žáky ZŠ a SŠ:

·       vzdělávací aktivity o prázdninách – rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti neformální, interaktivní formou (setkání spojené s                  výlety, šiframi, návštěva kulturního zařízení, setkání zaměřené na internetovou bezpečnost)

Důležité:

·       veškeré aktivity jsou zdarma

·       nejsou potřeba žádná doporučení (lékař, škola, PPP…)

·       na konzultaci, mimo úředních hodin, je potřeba se objednat

Kontakty:

·       kancelář: Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210 (budova České pojišťovny) v úředních hodinách nás zde zastihnete i bez předchozí domluvy

·       Mgr. Renata Horká: e-mail: renata.horka@kolping.cz, tel. č.:725 737 808

·       Mgr. Kateřina Součková: e-mail: katerina.souckova@kolping.cz, tel. č.: 725 741 156

Partnerské školy:

Poradci působí také na partnerských školách ve Žďáře nad Sázavou. Je možné je kontaktovat přímo na škole ve vymezených hodinách. Informace jsou k dispozici na webových stránkách škol, vedoucích učitelek MŠ nebo u školních metodiků prevence.

Seznam partnerských škol:

·       Mateřská škola Žďár nad Sázavou, Okružní 729/73

·       Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga, U Klafárku 1685/3

·       Biskupské gymnázium (zahrnuje i žáky ZŠ), U Klafárku 1685/3

·       Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Komenského 972/10

– Domov mládeže, Komenského 10, 591 01 Žďár nad Sázavou 3

·       Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Dvořákova 4

·       Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola, Studentská 761/1

– pracoviště Studentská ulice, Studentská 761/1

– pracoviště Strojírenská ulice, Strojírenská 6

– Domov mládeže, Studentská 761/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

Tým poradenského centra:

Mgr. Renata Horká – vedoucí, poradce

VŠ vzdělání:

·       sociální práce

·       speciální pedagogika

Pracovní zkušenosti:

·       Sociální pracovnice a speciální pedagožka pedagogicko-psychologické poradny

·       Okresní metodička prevence

·       Sociální pracovnice – terénní sociální práce s rodinami

·       Lektorka probačního programu, programu sociálního výcviku, primárně preventivních programů

·       Lektorka vzdělávacích aktivit pro pedagogy, rodiče a odbornou veřejnost

Mgr. Kateřina Součková – poradce

VŠ vzdělání:

·       Sociální pedagogika

·       Rekreologie

Pracovní zkušenosti:

·       Lektorka primárně preventivních programů, sociálního výcviku

·       Koordinátorka rodinného centra

·       Učitelka mateřské školy

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: