VZNIK A PROVOZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Název projektu: Vznik a provoz sociální služby Adiktologická ambulance v Havlíčkově Brodě

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010375
Realizace: 1. 1. 2020 – 30. 4. 2022

Předmětem projektu je vznik a provoz Adiktologické ambulance Kolping v Havlíčkově Brodě. Půjde o sociální službu, která bude registrována jako odborné sociální poradenství dle zákona o sociálních službách. Služba bude personálně zajištěna ve výši 1,45 úvazku. Z projektu bude také zajištěno vzdělávání pracovníků a kazuistická supervize. Předpokládá se 80 podpořených osob. Cílem projektu je eliminovat sociální a zdravotní rizika spojená se závislostním chováním.

Projekt řeší nevyhovující situaci v oblasti závislostí v lokalitě MAS Královská stezka. Řada osob, které se potýkají se závislostí, nemají dostupnou adekvátní péči a dochází ke škodám v sociální, zdravotní i finanční oblasti. Tyto osoby často nejsou schopny udržet si stabilní zaměstnání, mít vyrovnané partnerské vztahy, podílet se adekvátně na výchově dětí. A často tak dochází k sociálnímu a finančnímu propadu. Což je mnohdy devastující pro daného člověka a ekonomicky zatěžující pro společnost (náklady na opakovanou ústavní léčbu, medikace, sociální dávky, využívání řady služeb apod.)

Hlavním cílem projektu je sociální, zdravotní a psychologická stabilizace klientů, kteří mají závislostní obtíž.

Další cíle projektu:

– jsou posíleny psychosociální schopnosti a dovednosti

– klient bude abstinovat

– klient přebírá větší zodpovědnost za svůj život, zvládá efektivněji selhání a obtížné situace

– klient prožívá spokojenější a plnohodnotnější život

– klient má vyřešené obtíže spojené se závislostním chováním

– klient se dostane z životní krize

– je posílený rodinný systém

– osoba blízká bude lépe informována o svých možnostech, bude se efektivněji chovat

Realizace projektu přispěje k rozšíření a zajištění komplexnějšího systému služeb pro osoby potýkající se se závislostí v regionu MAS Královská stezka. Bude doplněn důležitý komponent, který nyní v zajištění adekvátní péče pro CS chybí.

Díky realizaci projektu se předpokládají tyto změny:

– po zavedení ambulantní formy práce se bude pracovat s osobami z cílové skupiny, která dosud nebyla v aktivním kontaktu s adekvátní službou a aktivními formami podpory a pomoci.

– osoby z CS budou mít kontaktní osobu pro řešení svých obtíží

– změny se projeví dosažením cílů projektu (zmenší se užívání návykových látek, budou minimalizována zdravotní rizika, u osob z CS dojde k tělesnému a sociálnímu zlepšení, CS bude kompetentnější k řešení svých obtíží)

– pro společnost budou osoby z CS vykazovat méně negativních znaků (závislost na sociálních dávkách, partnerské neshody, znaky bezdomoveckého života)

– ve společnosti dojde k poklesu sociálních a ekonomických dopadů

Projekt je tvořen jedinou klíčovou aktivitou.

KA1: Zavedení a provozování ambulantní formy práce pro osoby ohrožené závislostí a pro jejich blízké.

Předmětem projektu je prostorové a personální zajištění provozu Adiktologické ambulance v rozsahu 1,45 úvazku. Projekt bude administrativně a finančně řízen.

Konkrétní aktivity:

Projekt bude navázán na sociální službu poskytovanou ve Žďáře n/S. Dojde tedy ke zřízení nového místa poskytování (zařazení do sítě služeb Kraje Vysočina) a změn v registraci.

Zahájení provozu: Tvorba metodik, navazování kontaktů v síti služeb, prezentace služby, první kontakty s klienty.

Standardní provoz: Práce s klienty, udržování kontaktů v síti služeb, publicita služby.

Adiktologická ambulance bude poskytovat tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

b) sociálně terapeutické činnosti

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: