MOZAIKA: ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍ SÍTĚ SLUŽEB V OKRESE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Název projektu: MOZAIKA: ZAJIŠTĚNÍ KOMPLEXNÍ SÍTĚ SLUŽEB V OKRESE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001474
Realizace: 1.9.2016 – 30.8.2019

Kolpingovo dílo České republiky provozuje širokou škálu sociálních a návazných služeb v regionu Žďár nad Sázavou. Projekt si klade za cíl doplnit jednotlivé chybějící střípky mozaiky tak, aby výsledkem byl ucelený systém služeb pro cílové skupiny děti, mládež, rodiny a osoby ohrožené závislostmi. Realizace projektu zahrnuje tyto aktivity:

• Program sociálního výcviku FLASH
Cílovou skupinou jsou mladiství a mladí dospělí (18-25let), kteří budou doporučováni převážně z Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS) a od kurátorů sociálních odborů měst Žďár nad Sázavou, Nové město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, aj. Jedná se převážně o osoby s delikventním chováním, které buď již spáchali nějaký přestupek či trestný čin (čin jinak trestný), nebo je jejich chování a jednání v rozporu s normami společnosti. Předpokládá se zapojení celkem 20 osob.
Na základě analýzy PMS a zkušeností sociálního odboru města z posledních let vyplývá potřeba realizovat ve spádovém městě Žďár nad Sázavou komplexní program, který obsáhne obě cílové skupiny (zdroj: pracovní skupina pro řešení sociálně patologických jevů ve Žďáře nad Sázavou).
Pro dosažení maximální efektivity je program postavený na třech metodách práce, které se budou dle nastaveného harmonogramu střídat: individuální, skupinová a rodinná práce s klientem. Díky tomu lze využít daleko větší potenciál pro změny v životě klienta, než kdyby byla využita jen jedna forma práce, nejčastěji individuální.

• Aktivizační program na pro osoby se závislostí

Jedná se o realizaci celkem 18 skupinových aktivit pro osoby se závislostí za 3 roky projektu. V každém roce trvání projektu bude první fáze spočívat v důkladné přípravě programu, kdy bude lektorem stanovena metodika programu. Na tuto část je kladen velký důraz, protože práce s cílovou skupinou ohrožených závislostmi je velmi specifická a vyžaduje adekvátní přípravu. Ve druhé fázi bude vždy realizováno celkem 6 programů za jeden rok. Ty budou zaměřeny na rozvoj sociálních a dalších dovedností, které budou směřovat k prevenci sociálního vyloučení.
Program bude vhodným doplněním činnosti KPC, které je zavedenou sociální službou s 20 letou historií. Tento segment činnosti však doposud chyběl.

• Psychologická podpora klientům KPC
Jedná se o další segment, který slouží k doplnění chybějící činnosti KPC Spektrum. Pro řadu klientů je běžná psychologická podpora či poradenství v podstatě nedostupná, protože se setkávají s celou řadou předsudků a takových projevů vůči své osobě, že institucionalizované služby nakonec nevyužijí. Velkou negativní roli také hrají dlouhé čekací doby od objednání, případně finanční nároky u soukromých psychologů. To vše v důsledku vede ke zhoršování jejich situace a prohlubování stigmatizace.
Proto budou moci využít tohoto specifického psychologického poradenství, a to ve Žďáře nad Sázavou a v Havlíčkově Brodu. Jedná se o nejdostupnější způsob pomoci, kdy se díky eliminaci překážek stává služba klientovi dostupná. Poradenství bude realizovat psycholog.
Poradenství bude zaměřeno na psychicky náročné stavy v souvislosti s užíváním návykových látek.

• Program podporovaného zaměstnávání v Terapeutické komunitě Sejřek
V Terapeutické komunitě Sejřek se léčí osoby ze závislosti na nelegálních návykových látkách. Jednou z podstatných charakteristik CS je velmi problematická zaměstnatelnost z důvodu absenci pracovních návyků a z toho plynoucí dlouhodobé nezaměstnanosti. Proto je jedním z důležitých cílů dosáhnout posunu v oblasti pracovních dovedností a návyků.
Tato aktivita je postavena jako průběžná, kdy se za 3 roky realizace bude u každého jednotlivého klienta střídat fáze přípravná a realizační. Každý klient programu nejprve zahájí u terapeuta podpůrných aktivit aktivizačně motivační program. V jeho počáteční fázi bude s klientem probírána jeho pracovní anamnéza, zkušenosti se zaměstnáváním. V rámci přípravy na organizovanou práci bude motivován, ošetří se rizika a podpoří se v silných stránkách. Při samotném zaměstnávání v rámci tréninkového pracovního místa v keramické dílně či kovodílně bude docházet přímo k trénování potřebných konkrétních dovedností. Paralelně bude klient stále v péči příslušného terapeuta podpůrných aktivit, se kterým se bude zaměřovat na zvládání dovedností přímo i nepřímo souvisejících s pracovním uplatněním.

• Psychiatrická podpora klientů v TK Sejřek
TK Sejřek je jednou z mála komunit v ČR, specializujících se na léčbu uživatelů drog s duálními (psychiatrickými) diagnózami. Ročně jí projede cca 40 klientů, všichni absolvují vstupní i výstupní konzultaci. Každý týden k tomu absolvují, především klienti s medikací, průběžné konzultace. Další část práce tvoří konzultace akutních a zhoršených stavů klientů a nakonec část péče tvoří kontakt s klienty před příjmem do TK Sejřek. V případě, že by nebyla zajištěna tato péče, docházelo by k rapidnímu zhoršování psychiatrického stavu klientů, vypadávání z léčby a celkový zdravotní a sociální propad klientů. V programu psychiatrické péče v TK Sejřek bude pracovat psychiatr s AT specializací.

• Terapeutické skupiny pro klienty s adiktologickým problémem
Na základě provedené analýzy je naplánována realizace terapeutické skupiny pro klienty s adiktologickým problémem, kteří se chtějí aktivně doléčovat a jsou ve fázi abstinence. Tato služba je běžnou součástí systému péče o osoby ohrožené závislostí, v regionu Žďár nad Sázavou však zcela chybí. Nejbližší možnost využití je v Jihlavě, která je vzdálena 40km. Špatná dopravní dostupnost a vysoké náklady na dopravu způsobují, že pro osoby z regionu Žďár nad Sázavou je tato služba prakticky nedostupná. Jedná se o aktivitu, která bude v regionu vhodným způsobem doplňovat již existující služby (AT psychiatr, který je však velmi přetížený, Adiktologickou ambulanci, která má malou kapacitu a je založena na individuální práci a služby Kontaktního centra, jehož cílovou skupinou jsou však aktivní uživatelé drog). Věková kategorie 18-65 let. Trvání skupiny 90 minut až 120 min. dle naplněnosti skupiny. Setkávání 1x týdně.

• Odborné besedy pro rodiče
Rodinné centrum Srdíčko zajišťuje řadu aktivit směřujících k aktivizaci a motivaci rodičů. V rámci tohoto projektu rozšíříme nabídku aktivit vedoucí k aktivizaci a motivaci rodičů o 12 odborných besed a seminářů. Zaměření besed a seminářů se bude upřesňovat každý rok na základě poptávky a potřebnosti. Předpokládají se besedy zaměřené na ty kompetence a dovednosti, které přispívají ke zvládání zátěží běžného života a přispívají k sociálnímu začleňování. Jedná se například o témata zvládání obtížných výchovných a partnerských problémů, problematiku závislostí zahrnující i poruchy příjmu potravy, komunikace, psychosomatiky, slučování rodinného a profesního života. Přítomným rodičům bude nabídnuto hlídání děti v čase konání aktivity.

• Individuální motivační podpora pro osoby při vstupu na trh práce
Tato aktivita je založena na motivační podpoře pro osoby, nejčastěji matky, převážně končící rodičovskou dovolenou, které se vrací na trh práce. Půjde o individuální setkávání klienta s odborníkem, kdy obsahem intervence bude rozvoj kompetencí směrem k získání a udržení si zaměstnání. Součástí je zaměření na silné stránky člověka, pomoc s tvorbou kvalitního životopisu, konzultace s prvky koučování.

• Odborné konzultace v oblasti krizových situací ve výchově a partnerství
Jedná se o další segment, který slouží k doplnění činností Rodinného centra Srdíčko. Jde o poměrně zásadní problematiku, jejíž neřešení mívá za důsledek eskalaci problémů v životě rodiny s dalšími zásadními následky. Řada klientů RC Srdíčko má k zařízení vybudovaný pozitivní vztah a díky němu jsou schopni využít i plánované odborné konzultace, které by jinak v běžné síti služeb nevyužili.
Tyto odborné konzultace budou vedeny psychologem nebo jiným odborným pracovníkem s dostatečnou kvalifikací. Bude se jednat o individuální či partnerské konzultace v rekonstruovaných prostorách RC Srdíčko.

• Rodinná terapie psychosomatických poruch
Příčinou somatických poruch v rodinách jsou často psychosociální faktory, které nejsou běžnou somatickou medicínou zachytitelné. Poukazují však na problémové situace v rodině, které nebývají indikovány a řešeny a dlouhodobé přehlížení takových problémů vede k narušení funkce rodiny a k její destabilizaci a v mnohých případech až k rozpadu.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: