Centrum primární prevence Spektrum

Je projekt, který realizuje programy školské všeobecné primární prevence na školách pro třídní kolektivy na Žďársku a Havlíčkobrodsku, a tím přispívá k připravenosti dětí a mládeže k zodpovědnému rozhodování.

Programy se realizují dvakrát během školního roku; probíhají tři vyučovací hodiny. Vždy se pracuje s celým třídním kolektivem. Cílem je předejít vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí a mládeže.  Snahou je poskytnout školám a školským zařízením kontinuální práci se třídou během celé docházky s cílem zaměřit se na co nejširší oblast problémů a témat, což se díky deseti propracovaným programům s různými tématy daří. Centrum primární prevence Spektrum si klade za cíl zkvalitňování a zefektivňování programů primární prevence pro jednotlivé školy a třídní kolektivy tak, aby každý program byl pro konkrétní třídu co nejpřesněji realizován a řešil požadavky od třídních učitelů ve spolupráci se školním metodikem prevence a vedením školy.
S cílovou skupinou se pracuje v komunitním kruhu za použití dramatické výchovy, interaktivních a prožitkových technik, sociálně psychologických her, výkladu, artetechnik, řízené diskuze a zpětné vazby. Do programu vstupují dva lektoři, programu je přítomen třídní učitel/ka. Témata vycházejí z okruhu sociálně nežádoucích jevů: šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana, rasismus a xenofobie, sexuální rizikové chování, kouření, zneužívání alkoholu, léků a netolerovaných drog, hráčství, jiné návykové chování, okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného a zneužívaného dítěte (CAN).

CPP je držitelem Certifikátu pro programy školské všeobecné primární prevence  („Programy primární prevence rizikového chování“).
CPP Spektrum sídlí ve městě Žďár nad Sázavou v budově SPEKTRUM společně s Adiktologickou ambulancí Kolping a Kontaktním a poradenským centrem Spektrum.

Poslání

Podporujeme připravenost dětí a mládeže na Žďársku a Havlíčkobrodsku k zodpovědnému chování  a tím jim pomáháme hledat východisko ze složitých životních situací.

Webové stránky zařízení.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: