Mezinárodní Kolpingovo dílo

Již za života Adolpha Kolpinga přesáhly jeho myšlenky a dílo hranice Německa a rozšiřovaly se do okolních zemí. Kvůli válkám ve střední Evropě bylo ale další rozšiřování neustále brzděno.

Po II. světové válce bylo v komunistických zemích střední a východní Evropy zakázáno. Kolpingovo dílo se ale přesto rozrůstalo dále. Mocným impulsem k prudkému rozvoji pak bylo generální shromáždění Mezinárodního Kolpingova díla v roce 1968 v Salzburku. Zde se odpovědní představitelé národních svazů, inspirováni encyklikou papeže Pavla VI. „Populorum Progressio“, rozhodli obrátit pozornost Kolpingova díla k sociálním otázkám mezinárodního charakteru a k pomoci rozvojovým zemím. V následujících třech desetiletích se Mezinárodní Kolpingovo dílo prudce rozrůstalo. V roce 1974 byl v Jižní Americe (Brazílie) založen první národní svaz mimo Evropu. Následovaly svazy v Africe a Asii.

Po pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě v roce 1989 byly i zde založeny nové národní svazy, popřípadě obnovena jejich dlouho zakázaná činnost. Od konce 20. století Mezinárodní Kolpingovo dílo věnuje zvýšenou pozornost dokončení výstavby existujících struktur, zakládání dalších Kolpingových rodin v rámci národních svazů a vytvoření sítě mezinárodní solidarity.

Na konci roku 2003 sdružovalo Mezinárodní Kolpingovo dílo půl miliónu členů z 56 zemí všech kontinentů!

Náplň a cíle činnosti

Kolpingovo dílo je blahoslaveným Adolphem Kolpingem založený spolek, který nabízí rodinné společenství, provázející své členy celým životem.

– katolický spolek
Členové Kolpingova díla jsou angažovaní křesťané. Jejich osobní vztah k Ježíši Kristu a společná víra v něho jsou spojujícími prvky. Usilují o partnerskou spolupráci mezi laiky a kněžími. – rodinné společenství
V Kolpingově díle jsou zapojeni lidé všech věkových kategorií, kteří společně pracují na stejném díle. Zkušenosti starších a ideály mladších lidí poskytují živnou půdu pro neustálý rozvoj Kolpingova díla.

– celoživotní partner
Kolpingovo dílo provází své členy ve všech životních obdobích i situacích.V tomto společenství si členové vzájemně pomáhají a předávají zkušenosti.

– vzdělávací a aktivní společenství
Vzdělávání členů je podstatnou součástí spolkové práce. Kolpingovo dílo chce své členy povzbudit a připravit k tomu, aby aktivní spoluprací, na základě křesťanské nauky, přebírali spoluzodpovědnost ve všech sférách společnosti.

Mezinárodní Kolpingovo dílo se dále člení na místní Kolpingovy rodiny, které se dále sdružují do diecézních a regionálních svazů. Jejich sjednocením vzniká tzv. centrální svaz. (Toto členění platí především pro země s velkou členskou základnou – např. Německo. V České republice tvoří centrální svaz přímo jednotlivé Kolpingovy rodiny a mezičlánky jako diecézní či regionální svazy jsou vynechány.)

Kolpingovo dílo chce:

– vybavit své členy tak, aby se jako křesťané osvědčili ve světě, ve svém povolání, manželství, církvi a společnosti
– nabídnout společnosti a svým členům pomoc v různých životních situacích
– díky aktivitám svých členů a skupin napomáhat obecnému blahu v duchu křesťanství a spolupůsobit na obnovu a humanizaci společnosti

Pole působnosti Mezinárodního Kolpingova díla

„Jako katolický sociální svaz spoluvytváříme společnost“

Společenská angažovanost

Angažovanost Kolpingova díla se opírá o základy křesťanské nauky. Jeho členové se aktivně zapojují do života společnosti i do politiky a přenášejí tam základní hodnoty křesťanské sociální nauky. Všude na světě jsou členové Kolpingova díla aktivní v obecních samosprávách, jsou starosty měst a obcí, nebo dokonce ministry. Mezinárodní Kolpingovo dílo má statut konzultanta při Evropské radě a poradní statut při ILO ( International Labour Organisation Spojených národů) a také při UNO.

Kolpingovo dílo se prezentuje jako škola demokracie, ve které se jeho členové učí společně plánovat, diskutovat a jednat. Jako demokratický svaz se ve všech zemích zasazuje o zachování a posilování demokracie. Lidská důstojnost stojí v centru křesťanské nauky a Kolpingovým dílem je vždy zdůrazňována. K tomu patří svoboda vyznání, svědomí, stejně tak jako právo na život ve všech jeho fázích. Kolpingovo dílo se staví proti potratům a euthanázii. Podporuje osvětu a vzdělávání na téma etických problémů v oblasti genového inženýrství.

Rodina

„Chceme být obhájcem rodiny“

Již Adolph Kolping se silně zasazoval za ochranu rodiny, protože podle něho stav rodin bezprostředně ovlivňoval stav společnosti. V prosazování této myšlenky pokračuje Kolpingovo dílo i dnes a snaží se o posílení postavení rodiny v politice a společnosti. V programu Mezinárodního Kolpingova díla stojí: „Manželství a rodina představují dle Kolpingova díla nejdůležitější předpoklad pro osobnostní růst člověka a tím také pro rozvoj společnosti respektující lidskou důstojnost.“ Rodina jako plod každé lidské společnosti má od politiků a zákonodárců obdržet odpovídající pomoc a podporu, to je jeden ze základních požadavků svazu.

Ne náhodou nesou místní základní články naší organizace název „Kolpingova rodina“. Podobají se totiž rodině, ve které jeho členové poznávají solidární společenství. Do Kolpingovy rodiny patří členové všech věkových skupin.

Právě v souvislosti s velkými společenskými změnami je instituce rodiny pod stále větším tlakem. Proto přichází Kolpingovo dílo se svými vzdělávacími aktivitami: předmanželskými kurzy, pomoc rodičům například při výchově dětí podobně. Rodinám, kde musí oba rodiče pracovat, nabízí Kolpingovo dílo například dětské školky.

Církev a pastorační činnost

„V církvi jsme doma“

Adolph Kolping postavil své dílo na duchovních základech. Náboženství a křesťanství byly pro něho základem a vodítkem veškerého jednání a tak je tomu dodnes pro všechny členy Kolpingu na celém světě. Přitom má jít vždy o účinnou pomoc, o praktickou lásku k bližním, která se neomezuje pouze na kostelní lavice.

Kolpingovo dílo je chápáno jako část církve ve společnosti a současně jako část společnosti v církvi.

Kolpingovo dílo je laický svaz, jehož členové jsou aktivní v církvi a jako odpovědní křesťané spoluutvářejí církev a společnost. Duchovní správce Kolpingovy rodiny je dle stanov katolický kněz a nese za ni pastorační odpovědnost a na partnerském principu spolupracuje s jejími členy. Ale také jednotliví členové mají spoluzodpovědnost za pastoraci v Kolpingově rodině a Kolpingově díle.

Kolpingovy rodiny jsou pevně spjaty s farnostmi a členové KR se aktivně účastní života farní obce. Náboženské vzdělávání, společné slavení eucharistie a modlitba jsou samozřejmou součástí jejich života.

Svět práce a povolání

„Hájíme křesťanské zájmy“

Práce je zde pro lidi a ne lidé pro práci – v každé společnosti znamená práce základ lidské existence a zajištění sociálních potřeb. Katolická sociální nauka nahlíží na lidskou práci jako na klíč k řešení sociálních otázek. Mezinárodní Kolpingovo dílo se proto obzvláště angažuje v oblasti světa práce. V době globalizace a automatizace neustále stoupá počet nezaměstnaných. V dalších částech světa chybí systém sociálního pojištění a nezaměstnanost tak znamená velkou bídu. Tváří v tvář těmto problémům nabízí IKW v zemích tzv. třetího světa vzdělávací programy především v řemeslnických a zemědělských oborech. Hlavně mladí lidé jsou připravováni na to, aby se osamostatnili a uživili své rodiny.

Také na lidi, kteří jsou zaměstnaní, vzrůstají neustále nároky: automatizace ve světě práce a hospodářské změny činí další vzdělávání nezbytným. Také zde nabízí Kolpingovo dílo mnoho možností k dalšímu vzdělávání v oborech řemeslnických, obchodních, nebo zemědělských.

Rozvojová pomoc

„Vytváříme celosvětovou síť partnerské spolupráce“

Adolph Kolping se věnoval sociálním problémům své doby, neboť společenským následkem industrializace, byla pro velkou skupinu lidí rostoucí bída. Také jeho následovníci dnes stojí před aktuálními sociálními otázkami, které se stávají v době globalizace celosvětovými. Rostoucí propast mezi chudými a bohatými, mezi průmyslovými zeměmi a rozvojovým světem. Od konce II.sv. války se IKW zapojuje do spolupráce v oblasti rozvoje. V roce 1968 byla akcí „Brazílie“ nastartována iniciativa rozvojové pomoci. V roce 1972 následoval vznik aktivity „Sociální a rozvojová pomoc“ (Sozial- und Entwicklungshilfe e.V.) .Od té doby shromažďuje svaz v rozvojových zemích lidi, které oslovily myšlenky blahoslaveného Adolpha Kolpinga a sdružuje je do svépomocných skupin a svazů. Ty jsou dále zapojeny do celosvětové sítě IKW. Na politické úrovni se IKW zasazuje za změnu podmínek umožňujících celosvětovou sociální spravedlnost. Na svazové úrovni praktikuje Kolpingovo dílo mezinárodní solidaritu svých členů, prostřednictvím partnerství mezi svazy z vyspělých průmyslových a rozvojových zemí. Přitom nejde jen o materiální pomoc, ale také o společný dialog a společné řešení mezinárodních sociálních problémů.

Základním principem rozvojové spolupráce Kolpingova díla je tzv. pomoc ke svépomoci: členové v chudých zemích mohou díky vzdělávacím aktivitám a materiální pomoci dosáhnout toho, že budou žít svobodný a svéprávný život. Jako odpovědní občané pak mohou spolupůsobit při utváření společnosti v křesťanském duchu.

Rozvojová pomoc IKW v číslech:

Každý rok
– vynakládá Kolpingovo dílo 7,5 miliónů Euro na projekty rozvojové spolupráce
– se dostává více jak 40 000 mladých lidí v zemích třetího světa možnosti profesního vzdělávání
– získává více než 300 000 pacientů možnost péče za nízkou cenu ve zdravotnických centrech Kolpingova díla
– vzniká přibližně 7 000 pracovních míst v rámci podpory drobného podnikání
– je pečováno o 7 000 dětí ve školkách zřízených Kolpingovým dílem
– se naučí více než 3 000 členů Kolpingova díla číst a psát

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: