NÁSLEDNÁ PÉČE KOLPING

Název projektu: Následná péče Kolping

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0011190

Realizace: 1. 1. 2020 – 30. 4. 2022

Předmětem projektu je vznik sociální služby následné péče s krátkodobým bydlením pro osoby s duální diagnózou (duševní onemocnění kombinované se závislostí). Služba je pro klienty uvažovaná na 6 až 12 měsíců, s okamžitou kapacitou 10 lůžek. Služba bude poskytována pobytovou i ambulantní formou a bude zaměřená na individuální potřeby jednotlivých klientů (model recovery).

Odborná veřejnost se stále častěji potkává s problematikou duálních diagnóz, a to napříč soc. sl. a i v rámci zdravot. zařízení. V celé ČR téměř neexistují specializovaná místa v doléčovacích programech a programech následné péče pro lidi s duální diagnózou. Tento nedostatek je v současnosti řešen pár místy v programech pro lidi závislé na nealkoholových drogách. Výjimku tvoří pouze několik míst v DC Společnosti Podané ruce, DC Darmoděj.

Vycházíme přitom primárně ze zkušeností v Terapeutické komunitě Sejřek, kde se zaměřujeme na práci s osobami s duál. diagnózou. Dlouhodobě jsme si vědomi stavu, kdy není dostatečná odborná kapacita na doléčování a další práci s těmito klienty. Ti se dostávají v lepším případě do programů, které nejsou schopny jim zajistit adekvátní služby, a proto z programů vypadávají. Dochází tak ve velké míře k riziku recidivy, bezdomovectví, nefungování ve většinové společnosti a nemalým finančním nákladům.

Hlavní příčinou problému je absence služeb následné péče specificky zaměřených na CS. Osoby s duální diagnózou se pak dostávají v lepším případě do programů, které nejsou schopny jim zajistit adekvátní služby, a proto z programů vypadávají nebo se do následné péče nedostanou vůbec.

Kombinace duševního onemocnění a závislosti vyžaduje souvislou a nejlépe současnou a propojenou práci s oběma okruhy potíží CS. Ze zkušeností z TK Sejřek, kde s CS pracujeme, víme, že osoby s duální diagnózou prochází jinak základní léčbou. Jejich tempo je pozvolnější, jsou náchylnější k náhlým zvratům a v zátěžových situacích jsou více ohrožení dekompenzací. Potřebují mít možnost stažení z aktivit, potřebují stabilní zázemí, které ve službě často představuje bezpečný vztah s pracovníkem. Proto, je třeba s nimi začít navazovat kontakt delší dobu před nástupem následné péče. Tuto možnost služby následné péče téměř nenabízejí. CS vyžaduje úzkou spolupráci týmu a psychiatra, což nebývá u programů následné péče zcela běžné.

Hlavním cílem projektu je zahájit a provozovat pobytovou a ambulantní formu služeb následné péče za účelem sociálního začleňování osob s duální diagnózou (duševní onemocnění kombinované se závislostí).

Hlavním cílem pro osoby z CS je:

·       znovunalezení vlastní hodnoty klienta a hledání smysluplné role ve společnosti

·       zvýšit kompetence v oblasti bydlení a sebeobsluhy

·       zlepšení v pracovní či studijní oblasti

·       zlepšení vztahů s rodinou, jakožto podpůrnou sociální sítí

·       omezení rizikového a kriminálního jednání

·       snížit recidivu užívání návykových látek a obecně závislostí

·       snížit bezdomovectví u osob s duální diagnózou (30 osob bude mít po dokončení následné péče lepší bytovou situaci)

·       zlepšení zvládání života s duševním onemocněním

·       rozšířit nabídku stávajících sociálních služeb o potřebné doléčovací zařízení pro osoby s duální diagnózou

·       být jedním z důležitých článku psychiatrické reformy, konkrétně jde o deinstitucionalizaci (osoby z CS se tedy nebudou vracet do psychiatrických nemocnic.  A to nejen při ukončení služby, ale také rok po jejím absolvování).

 

Obsahem projektu je jediná klíčová aktivita, která obsahuje:

·       Příprava a realizace přímého poskytování služeb klientům

·       Budou zajištěny prostory pro terapeutické zázemí služby. Dále budou zajištěny vhodné byty pro zajištění pobytové formy služby. Budou vybráni a přijati pracovníci služby. Bude zahájena a provozována ambulantní a pobytová forma sociální služby následné péče.

·       Vzdělávání a supervize týmu

·       Pracovníci budou mít vzdělávací plány v souladu s potřebami služby a s návazností na jejich dosavadní vzdělání. Po celou dobu projektu budou realizovány kazuistické supervize pro pracovníky projektu.

·       Evaluace služby

·       Projekt bude průběžně evaluován ve spolupráci s expertem z kliniky Adiktologie 1. LF VFN Univerzity Karlovy v Praze. Bude se realizovat kvantitativní (dvě základní oblasti: poskytnuté výkony a profil klientů) i kvalitativní (vyhodnocování na straně personálu i klientů) evaluace projektu.  Zohledněny jsou etické aspekty evaluace.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: