PŘÍMÁ POMOC A PODPORA ŠKOLÁM VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

Název projektu: Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016414
Realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Obsahem projektu je poskytnout školám a rodičům ve Žďáře n/S odbornou podporu při vzájemné komunikaci, při řešení náročných situací, při kontaktech s institucemi. A to v situacích, se kterými si neví rady. Významně tak napomáhá předcházet školní neúspěšnosti dětí a žáků. U dětí v MŠ rozvíjí klíčové kompetence a rodičům poskytuje informace o systému vzdělávání. Podílí se na eliminaci školního propadu u žáků. Těžiště spočívá v přímé práci. Projekt bude zajištěn dvěma experty v oblasti vzdělávání.

Hlavními cíli projektu je zvýšení sociální integrace dětí a žáků, rozvoj dovedností dětí a snížení školní neúspěšnosti žáků.

Dílčí cíle:

– pedagogům je poskytnuta podpora při jednání se ZZ

– je zajištěna spolupráce a komunikace pedagogů s dalšími organizacemi a institucemi

– pedagogové jsou podpoření a adekvátně informováni ohledně specifik cílové skupiny pro podporu adaptace dětí a zamezení školní neúspěšnosti žáků a jako podklad pro jednání se ZZ a dalšími organizacemi

– zákonní zástupci jsou podpořeni při jednání s pedagogy

– ZZ jsou poskytovány informace ohledně školního vzdělávání a je jim poskytováno základní poradenství

– je zajištěna spolupráce a komunikace zákonných zástupců s dalšími organizacemi a institucemi

– ZZ jsou motivováni k podpoře svých dětí a žáků v jejich rozvoji, udržení a dokončení stupně vzdělávání

– formou vzdělávacích aktivit nebo workshopů jsou zákonní zástupci dostatečně informováni o systému vzdělávání a jeho jednotlivých specifikách (předpokládá se realizace 3 vzdělávacích aktivit a 5 workshopů)

– u dětí v MŠ jsou identifikovány jejich potřeby, rozvity klíčové kompetence, prosociální, kognitivní a emoční dovednosti, jsou dobře adaptovány v třídním kolektivu

– je podpořena vzájemná spolupráce zákonných zástupců a pedagogů k adekvátnímu zapojení dětí v MŠ

– zamezení propadu žáků v rámci letních prázdnin

– u žáků je rozvita čtenářská a matematická gramotnost

Na základě realizace projektu dojde ke zvýšení kompetence škol, resp. pedagogů, ředitelů, školních metodiků prevence, výchovných poradců, vychovatelů, asistentů pedagoga  (v projektu všichni uváděni pod pojmem pedagog) při jednání se ZZ a dalšími institucemi. Pracovníci škol tak budou schopnější lépe řešit každodenní i mimořádné situace ve prospěch dětí a žáků.

Zapojení ZZ budou lépe informováni o procesech týkajících se vzdělávání svých dětí a žáků, budou více motivováni pro podporu školní úspěšnosti dětí a žáků, budou své děti podporovat v pravidelné docházce do škol a dokončení vzdělávání a zvýší své schopnosti zvládat náročné situace. Což ve výsledku umožní efektivnější jednání s pedagogy a institucemi.

Děti a žáci budou adekvátně zapojeni a adaptování ve školách, budou docházet i do „nepovinných“ stupňů vzdělávání (MŠ, SŠ), sníží se jejich propadání do nižšího ročníku a přechody na jinou školu. Zvýší se jejich školní úspěšnost. Děti v MŠ budou díky rozvoji dovedností dobře připraveny na přestup na ZŠ. U žáků ze znevýhodněného prostředí se sníží propad v učení v rámci letních prázdnin a budou rozvíjeny jejich čtenářské a matematické dovednosti.

Klíčové aktivity:

KA1: Řízení projektu

KA2: Poradenství a podpora zákonným zástupcům a pedagogům

KA2.1 Poradenství a podpora pedagogům

   – 4.6 Poradenství a podpora rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky v sociálních a zdravotnických službách.

   – 5. 9. Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, pracovníky sociálních a zdravotnických služeb a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky sociálních a zdravotnických služeb.

KA2.2 Poradenství a podpora zákonným zástupcům

   – 4.6 Poradenství a podpora rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky v sociálních a zdravotnických službách.

   – 5. 9. Podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky, pracovníky sociálních a zdravotnických služeb a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky sociálních a zdravotnických služeb.

KA 2.3: Vzdělávací aktivity a workshopy pro zákonné zástupce žáků

 – 4.7 Vzdělávací aktivity pro rodiče včetně poskytování informací o vzdělávacím systému České republiky, jeho možnostech a dostupných vzdělávacích příležitostech pro dětí

 – 5.8 Workshopy pro rodiče zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání

KA3: Rozvoj dovedností u dětí v předškolním vzdělávaní

 – 4.2 Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově

 – 4.6 Poradenství a podpora rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky v sociálních a zdravotnických službách.

KA4: Vzdělávací aktivity o prázdninách

 – 5.4 Vzdělávací aktivity o prázdninách

Odborná činnost bude vykonávána v rámci KA2, KA3, KA4.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

  • Kolpingovo dílo ČR z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Podporují nás: